Wie zijn wij?

There are no translations available.

Archief Delft is de organisatie die, onder leiding van de gemeentearchivaris, de archiefwettelijke taken uitvoert voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Het gaat daarbij om de volgende taken

 

Beheer

Beheer van archieven omvat zowel het fysieke als het intellectueel beheer. Het fysiek beheer gebeurt in het archiefdepot. Een e-depot moet nog geimplementeerd worden. Daarnaast omvat fysiek beheer bijvoorbeeld ook restauratie en behoudswerkzaamheden. Onder intellectueel beheer wordt verstaan: het toegankelijk maken en houden van deze informatie. Archief Delft beheert een drietal collecties, namelijk Archieven, Beeld en Geluid en Bibliotheek. Deze vinden hun grondslag in art. 31 Archiefwet 1995 en artikel 2.3 besluit informatiebeheer Delft 2012.

 

Beschikbaarstellen

Artikel 14 Archiefwet 1995 biedt een ieder de mogelijk om kosteloos inzage te krijgen in de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Archief Delft heeft daartoe een aantal voorzieningen getroffen. De studiezaal die gevestigd is in het pand Oude Delft 169 biedt de mogelijkheid onderzoek te doen en stukken uit het depot op te vragen. Daarnaast biedt Archief Delft bezoekers de mogelijkheid hun onderzoek via het internet te doen. Deze website is daarvoor het startpunt. Inmiddels staan vele toegangen, scans van archieven en nadere toegangen online.

 

Toezicht

Naast de reeds overgebrachte archieven naar het archiefdepot zijn er in de gemeentelijke organisatie archieven aanwezig en worden ze gevormd. De Archiefwet stelt daar ook regels voor om bijvoorbeeld te voorkomen dat een beroep van de burger om, middels de Wet Openbaarheid van Bestuur, informatie te krijgen of middels de Wet Bescherming Persoonsgegevens een beroep te doen op privacybeschermende maatregelen, door niet adequaat archiefbeheer worden ondermijnd. Daarnaast kan slecht archiefbeheer leiden tot ineffeciente bedrijfsvoering en daarmee verkwisting van publieke gelden. Ook is het van belang om archieven voor later onderzoek in goede orde te bewaren en zal daarom ook uiteindelijk een gedeelte van deze archieven worden overgedragen aan het archiefdepot. Ook stelt de Archiefwet en daaruit voortvloeide regels normen voor het vernietigen van archiefbescheiden. Om na te gaan of deze regels ook daadwerkelijk worden uitgevoerd is de gemeentearchivaris belast met het toezicht op de naleving daarvan.

Last Updated on Thursday, 04 October 2012 07:50  
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 

Openingstijden

There are no translations available.

Bekijk hier de actuele openingstijden

archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies