Missie en Visie

In het bedrijfsplan Archief Delft 2011-2015 zijn op basis van de taken die aan Archief Delft zijn opgedragen de volgende missie en visie vastgelegd:

de missie van Archief Delft is burgers en bestuur (actief) voorzien van betrouwbare historische informatie over de stad en de regio op basis van de archieven en de collecties die het beheert en Archief Delft waakt daarnaast over de duurzame toegankelijkheid van de door de gemeentelijke overheid gevormde en beheerde archieven. Hierbij wil zij enerzijds een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in stad en regio en aan de eigen identiteit van de inwoners en anderzijds voorwaarden scheppen voor het fundamenteel recht op toegang tot overheidsinformatie.

De visie luidt:
Archief Delft beheert overheids- en particuliere archieven en documentaire collecties en wil deze zo goed mogelijk toegankelijk maken voor haar doelgroepen. Daarbij wordt (her)gebruik van informatie bevorderd zodat de collectie optimaal kan worden benut voor (wetenschappelijk) onderzoek. Archief Delft faciliteert onderzoekers enerzijds door beschikbaar stellen van een onderzoeksomgeving (studiezaal of thuis) en anderzijds door het verhogen van onderzoekscompetenties (educatie). Digitalisering speelt hier een belangrijke rol. Het digitaal beschikbaarstellen van bronnen geeft de gebruiker de gelegenheid op ieder gewenst moment zijn of haar onderzoek te verrichten en maakt het daarnaast voor de lezer van zo’n onderzoek mogelijk om de gebruikte bronnen te controleren. Diensten worden verbeterd door scannen op verzoek of door scannen van veel geraadpleegde of kwetsbare bronnen. De basis voor dit alles is een adequate bewaarplaats voor archieven en collecties die aan de eisen en normen van de Archiefregeling voldoet en een duurzame ICT omgeving waarbij open standaarden een belangrijke rol spelen. Voor wat betreft de toezichthoudende rol van het Archief is het van belang te zorgen dat de gemeentelijke organisatie die onder dit toezicht valt een adequaat beleid heeft ten aanzien van informatiebeheer. Niet alleen voor de papieren dossiers maar belangrijker nog, eveneens voor haar digitale informatiehuishouding. Voor papieren dossiers zal worden gestreefd naar een vervangingsregime. Dit zal echter pas mogelijk worden nadat de.informatiehuishouding op orde is, waarbij een prominente plaats is gereserveerd voor een organisatie-breed e-depot. Websites die van belang zijn voor de historie van Delft worden ook gearchiveerd, opgenomen en beschikbaar gesteld middels het e-depot. Archief Delft monitoort zijn omgeving en zal zich daar waar nodig zijn aanpassen aan deze omgeving.