Archievenoverzicht

01 Politiek, Algemeen bestuur
01.01 Landelijk
01.01.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – landelijk
01.01.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – landelijk
01.01.03 Personeel & organisatie van de Rijksdienst – landelijk
01.01.04 Politieke groeperingen – landelijk
01.02 Provinciaal, Gewestelijk, Regionaal
01.02.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – regionaal
01.02.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – regionaal
01.02.03 Politieke groeperingen – regionaal
01.03 Lokaal, Gemeentelijk (incl. stadsdelen e.d.) – lokaal
01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
01.04 Politiek, Algemeen bestuur: overig
02 Bevolking
02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
02.02 Demografie
03 Justitie, Rechtspraak
03.00 Justitie, Rechtspraak: algemeen
03.01 Rechterlijke instellingen
03.01.01 Hoge rechtscolleges
03.01.02 Gewestelijke gerechten, Gerechtshoven
03.01.03 Rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel, Arrondissementsrechtbanken
03.01.04 Vredegerechten, Kantongerechten
03.01.05 Plaatselijke gerechten
03.01.06 Administratieve gerechten
03.01.07 Overige rechterlijke instellingen
03.02 Beroepsbeoefenaars betreffende rechtspraak en Justitie
03.03 Gevangenissen, Strafinrichtingen
03.04 Overige instellingen betreffende rechtspraak en Justitie
04 Openbare orde, Veiligheid
04.00 Openbare orde, Veiligheid: algemeen
04.01 Politie
04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
04.03 Inlichtingendiensten (niet-militair)
04.04 Douane, Grensbewaking
05 Defensie
05.00 Defensie: algemeen
05.01 Landmacht en Luchtmacht
05.02 Marine
05.03 Defensie: overig
06 Notariaat
06.01 Instellingen betreffende het notariaat
06.02 Notarisstandplaatsen
07 Financien
07.00 Financien: algemeen
07.01 Belastingen
07.02 Geldzaken, Monetaire aangelegenheden
07.03 Domeinen, Rekenkamers
07.04 Financien: overig
08 Verkeer, Waterstaat
08.00 Verkeer, Waterstaat: algemeen
08.01 Rijks- en provinciale Waterstaat
08.02 Overige waterstaatsinstellingen
08.03 Verkeer, Vervoer
08.03.01 Algemeen verkeer, Vervoer
08.03.02 Water
08.03.03 Land
08.03.04 Lucht
09 Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Huisvesting
09.00 Openbare werken, Ruimtelijke ordening: Algemeen
09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
09.02 Volkshuisvesting
09.03 Bedrijfshuisvesting (incl. overheid)
09.04 Registratie onroerend goed
10 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid
10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
10.01 Werkgelegenheid
10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
10.03 Vak- en standsorganisaties
10.04 Sociale verzekeringen
10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
10.07 Minderheden, Emancipatie
10.08 Instellingen op ideele grondslag
10.09 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: overig
11 Gezondheidszorg
12 Natuur, Milieu
12.00 Natuur, Milieu: algemeen
12.01 Natuur
12.02 Milieu
13 Landbouw, Visserij
13.00 Landbouw, Visserij: algemeen
13.01 Veeteelt
13.02 Akkerbouw, Tuinbouw
13.03 Bosbouw
13.04 Visserij
13.05 Landbouw, Visserij: overig
14 Onderwijs, Wetenschap
14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
14.01 Basisonderwijs
14.02 Voortgezet onderwijs
14.03 Beroepsonderwijs
14.04 Hoger/wetenschappelijk onderwijs
14.05 Overige onderwijsinstellingen
14.06 Wetenschapsbeoefening
14.07 Studentenleven
15 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen
15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
15.01 Letterkunde
15.02 Toneel, Muziek, Dans
15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
15.04 Musea, Bibliotheken
15.05 Historie, Archiefdiensten
15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
15.07 Sport
15.08 Recreatie, Toerisme
15.09 Evenementen
15.10 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: overig
16 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector
16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
16.01 Handel
16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
16.03 Nutsbedrijven
16.04 Pers, Omroep
16.05 Dienstensector
16.06 Handel, Nijverheid, Industrie, Diensten: overig
17 Religie, Levensbeschouwing
17.00 Religie, Levensbeschouwing: algemeen
17.01 Rooms-Katholieke kerk
17.01.01 Kloosters
17.01.02 Bisdommen, Dekenaten
17.01.03 Parochies
17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
17.02 Nederlandse Hervormde kerk
17.02.01 Synode, Classes, Ringen
17.02.02 Hervormde gemeenten
17.02.03 Overige Hervormde instellingen
17.03 Gereformeerde kerken
17.03.01 Synode, classes
17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
17.04 Doopsgezinde broederschap
17.04.01 Societeiten, Ringen
17.04.02 Doopsgezinde gemeenten
17.04.03 Overige doopsgezindebroederschap
17.05 Israelitische kerkgenootschappen
17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
18 Huizen, Families, Personen
18.00 Huizen, Families, Personen: algemeen
18.01 Huizen
18.02 Families
18.03 Personen
19 Kolonien, Overzeese gebiedsdelen
20 Buitenlandse aangelegenheden
20.01 Nederlandse instellingen
20.02 Buitenlandse en internationale instellingen
21 Verzamelingen