Archief Delft gaat Open Data beschikbaar stellen

Om de mogelijkheden van hergebruik van gegevens te vergroten gaat Archief Delft datasets als open data beschikbaar stellen op haar website. Gebruikers kunnen daarmee deze gegevens naar eigen inzicht hergebruiken. Daarvoor zijn nu ruim 1.000.000 records beschikbaar via www.archief-delft.nl/open-data 

Per 18 juli 2015 is de Wet Hergebruik Overheidsinformatie in werking getreden. Deze wet hield tevens een aanpassing van de Archiefwet 1995 in. Achterliggende gedachte van deze wet is dat hergebruik van waardevolle datasets kunnen bijdragen aan de kenniseconomie en democratie. Digitale gegevens en datasets die beschikbaar zijn bij archiefinstellingen, kunnen indien er geen auteursrechtelijke belemmering, door een ieder worden opgevraagd. Denk daarbij aan toegangen op de openbare registers van de Burgerlijke Stand of de Doop, Trouw en Begraafregisters. Omdat we regelmatig dergelijke verzoeken binnen krijgen hebben we besloten hier meer proactief op te reageren door gegevensbestanden op onze website (www.archief-delft.nl/open-data) als open data te plaatsen. Een ieder kan ze daar vrij downloaden en hergebruiken. Vooralsnog zijn iets meer dan 1.000.000 records op die manier beschikbaar gesteld. Deze records zijn overigens doorzoekbaar op de collectiesite (www.collectie-delft.nl) van Archief Delft.